Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BAITBOAT.NL hierna QUARTEL
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Quartel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: https://quartel.nl/algemene-voorwaarden/
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaard.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Quartel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Quartel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Quartel zijn vrijblijvend en Quartel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Quartel . Quartel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Quartel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Onderdelen en accessoires, evenals speciaal voor u bestelde en/of gemaakte artikelen worden door ons NIET retour genomen, dan wel gecrediteerd. Modellen welke door u zijn aangeschaft bij ons worden uitsluitend retour genomen als vooraf duidelijk is overeengekomen (schriftelijk) dat een artikel op een bepaalde termijn retour gegeven mag worden in geval dit artikel bij u niet verkoopbaar blijkt te zijn. Dit artikel dient dan wel in originele verpakking, ongeschonden en compleet retour te komen naar ons na vooraf contact hierover gehad te hebben. Van artikelen die op deze manier retour komen wordt mag uitsluitend het bedrag van dit artikel in mindering worden gebracht op een volgende bestelling, er zal GEEN geld terug gestort worden.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling van de eerste 3 bestellingen dient te geschieden voor verzending of onder rembours zending van de artikelen, tenzij anders overeengekomen met Quartel.
3.3 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling of contant bij afhalen/ophalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Quartel .
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Quartel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Quartel .
3.6 Prijzen kunnen door ons te allen tijde gewijzigd worden zonder voor melding en zullen dan tegen de dan geldende prijzen worden gefactureerd.
Artikel 4. Levering
4.1 De door Quartel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Quartel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Quartel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Quartel garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Quartel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Quartel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren in de vorm van een tegoedbon.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Quartel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Occasions/demomodellen of uitloopmodellen kunnen NIET geretourneerd worden.
7.4 Quartel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en gevolgschade, eigen of van derden, van wat voor aard dan ook voort vloeiend uit het gebruik van de artikelen.
Tevens dienen ten alle tijden de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing alsmede op de verpakking strikt gevolgd te worden.
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Quartel , dan wel tussen Quartel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Quartel , is Quartel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Quartel .
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Quartel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per email mee te delen en zulks zonder dat Quartel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Quartel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Quartel schriftelijk per email opgave doet van een adres, is Quartel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Quartel schriftelijk per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Quartel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Quartel deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Quartel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Quartel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Quartel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. In de woonplaats van Quartel.
Artikel 12. Garantie
12.1 De garantie op radiografische bestuurbare en elektrische producten geldt uitsluitend op fabricage fouten en bedraagt maximaal de wettelijke termijn, doch nooit langer dan 6 maanden na
verkoop, dit is uitsluitend te overleggen door de originele aankoopbon. Op batterijen, laders en accu’s is geen garantie. Breuk/transportschade en normale slijtage valt niet onder de garantie.
12.2 In geval door ons gerede twijfel bestaat dat een artikel eerder is verkocht dan de aankoopbon aangeeft, het model te zwaar is belast of door schade/botsing/verkeerd gebruik stuk is gegaan en er onderdelen stuk zijn die bij een normale behandeling niet stuk zouden zijn gegaan, dan behouden wij ons het recht om geen onderdelen te repareren of alleen de onderdelen waar vanuit normaal oogpunt garantie op zou vallen.
12.3 Heeft u een defect artikel en dient dit retour gezonden te worden aan Quartel, dient volgend in acht te worden genomen. Bij retour zending dient dit te gebeuren in de originele verpakking. Alle toebehoren zoals batterijen, laders, accu’s enz… dienen tevens te worden geretourneerd. Ook dient er een uitgebreide probleem beschrijving te worden bijgevoegd. Uitsluitend goederen die vooraf gemeld zijn als garantieclaim worden in behandeling genomen. Mocht een artikel toch niet kapot zijn of door verkeerd gebruik kapot gegaan zijn, dan worden de gemaakte kosten gefactureerd tegen 15,00 euro per 15 minuten exclusief BTW. Retour kosten van goederen naar Quartel zijn ten alle tijden voor rekening van de klant, Retour kosten voor al dan niet gerepareerd of vervangen goederen terug naar de klant zijn uitsluitend voor rekening van Quartel als goederen onder garantie vervangen of gerepareerd zijn. Mochten goederen door onzorgvuldig gebruik kapot zijn gegaan of niet kapot blijken te zijn, dan worden de retour kosten naar klant in rekening gebracht.

DOWNLOAD